Arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer är generellt sett sämre än för övriga arbetsmarknaden. Det finns idag stora kunskapsbrister på området och mer forskning behövs. Nu har Fortes styrelse beviljat medel till tio forskningsprojekt på området. 

Fortes styrelse har beslutat att bevilja 38 miljoner kronor till forskning om arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer. Tio forskningsansökningar beviljades medel. Totalt 41 ansökningar behandlades i utlysningen, som var öppen mellan april och maj. Av de sökande var 35 kvinnor och sex män. I utlysningen betonades att projekten skulle bedrivas i samverkan med berörda arbetsplatser och arbetsmarknadens parter.

Andreas Björke

– Jag hoppas att de forskningsprojekt som vi nu beviljat medel kan leda till förändring. Att både befintlig och ny kunskap nyttiggörs och kommer samhället till användning, säger Andreas Björke, forskningssekreterare på Forte och ansvarig för utlysningen om arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer.

Arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher, så som vård, omsorg och service, är generellt sett sämre än för övriga arbetsmarknaden. Den fysiska och mentala belastningen är ofta hög bland de anställda, både bland kvinnor och män. Sömnsvårigheter, stress, depression och sjukfrånvaro är vanligt förekommande.

Inför utlysningen har Forte på uppdrag av regeringen genomfört en förstudie med syfte att identifiera kunskapsluckor och forskningsbehov. I förstudien framkom slutsatser och rekommendation som utlysningen tog sin utgångspunkt i.

– Arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer har länge diskuterats. Det finns ett stort behov av förändring och i det arbetet spelar forskningen en viktig roll, säger Andreas Björke.