Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova beviljar 137 miljoner kronor till forskning som ska bidra till lösningar på ett av vår tids stora samhällsutmaningar – barns och ungdomars psykiska hälsa.

Allt fler unga söker vård på grund av psykiska problem. Det manar till insatser från samhället. Nyanlända barn och ungdomar, samt barn och ungdomar med funktionsnedsättningar är grupper som är särskilt utsatta. Därför genomförde Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova en gemensam utlysning under våren 2018, inriktad på forskning för just dessa grupper.

Utlysningen efterfrågade forskning som ska leda till ökad delaktighet, inkludering samt integrering och etablering i samhället för de utpekade målgrupperna, med fokus på den psykiska hälsan. Totalt kom 19 ansökningar in genom utlysningen, varav sex nu har beviljats bidrag. De finansierade forskningsmiljöerna beviljas 137 miljoner kronor över de kommande sex åren.

Thomas Jacobsson

”Barns och ungas psykiska hälsa är en oerhört viktig fråga, och personer med funktionsnedsättning och nyanlända ungdomar är särskilt utsatta grupper. Med denna utlysning har finansiärerna valt att gemensamt genomföra en långsiktig satsning på barns och ungas psykiska hälsa, för att med samlad kraft utveckla forskningsfältet för framtiden”, säger Thomas Jacobsson, Fortes representant i satsningen.

Samarbetet kring barns och ungdomars psykiska hälsa är en fortsättning på en tidigare satsning. Under perioden 2012–2017 genomförde Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova en gemensam satsning för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa. Då avsattes totalt 300 miljoner kronor till forskning inom området.

Mer information om utlysningen under våren 2018 och de finansierade forskningsmiljöerna finns på Vetenskapsrådets webbplats, vr.se.

Se bidragsbeslutet på vr.se