118 miljoner kronor ska delas ut till ny och angelägen forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Det står klart efter att 22 ansökningar blivit beviljade forskningsmedel inom det nationella programmet för tillämpad välfärdsforskning.

Utlysningen ”Tillämpad välfärdsforskning 2019” utgick från de åtta prioriterade forskningsområden som presenteras i programmets strategiska agenda. Forskningsområdena, som har identifierats i samarbete med praktiker och brukare, utgörs av områden där behovet av kunskap är stort. Den forskning som nu får finansiering kommer därför att svara mot de verkliga kunskapsbehov som finns inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Bland dem som har beviljats medel finns bland annat fyra forskningsprogram. De kommer att finansieras med upp till fyra miljoner kronor per år under en sexårsperiod – totalt upp till 24 miljoner kronor per program. Syftet är att satsningen ska bidra till att bygga upp och förstärka forskningsmiljöer för framtiden. Bidraget ska göra det möjligt för forskargrupper att ta upp nya frågeställningar och bearbeta dem under en längre tid.

Dessutom beviljas fyra postdokbidrag, nio planeringsbidrag, två bidrag för systematiska översikter och tre bidrag till praktiknära forskartjänster. Totalt omfattade utlysningen alltså fem olika bidragsformer. Att på det här viset kombinera olika typer av bidrag är en del av programmets långsiktiga strategi för att uppnå sitt övergripande mål.

Teresia Weinberg, forskningssekreterare

”Varje bidragsform har förmåga att stärka olika aspekter av forskningen inom socialtjänstens verksamhetsområden – från programbidrag som innebär en långsiktig förstärkning av forskningsfältet till praktiknära forskartjänster som ska stärka banden mellan akademi och praktik. Att bygga upp praktik­- och klientnära forskning inom socialtjänsten är komplext och kräver att vi jobbar från olika håll”, säger Teresia Weinberg, ansvarig forskningssekreterare för utlysningen.

Programmet för tillämpad välfärdsforskning arbetar mot visionen om en mer evidensbaserad socialtjänst som bättre kan möta utmaningarna i samhället, inom socialtjänsten och för de personer och närstående som berörs av socialtjänstens insatser. Det är en del i den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom forskning och innovation. Nästa utlysning inom programmet planeras öppna i november 2019. Mer information kommer.

På sidan Bidragsbeslut hittar du en lista över alla beviljade ansökningar i utlysningen ”Tillämpad välfärdsforskning 2019”.