Den svenska folkhälsopolitiken syftar till att åstadkomma mer jämlika livsvillkor och därmed möjligheter för en jämlik hälsa. Det är flera faktorer som påverkar vårt hälsotillstånd, exempelvis var och hur vi bor, vilken miljö vi lever i, barndomen och uppväxttiden, vår utbildning och vårt arbete. Människors villkor, möjligheter och handlingsutrymme inom dessa områden kan både öka och minska risken för ohälsa.

År 2020 fick Forte i uppdrag av regeringen att initiera en satsning på prevention och folkhälsa. Satsningen knyter an till den övergripande inriktningen av folkhälsopolitiken som antagits av riksdagen. Det politiska målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de hälsoklyftor som är möjliga att påverka, inom en generation.

Fortes roll i satsningen

Fortes vision med satsningen på forskning om prevention och folkhälsa är att under en tioårsperiod bidra till att öka kunskapen om hur en jämlik hälsa kan främjas och hur effektiva insatser för att förbättra folkhälsan kan utformas.

Den forskning som Forte finansierar inom sina ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd bidrar med kunskap som är relevant för folkhälsopolitikens alla målområden. Satsningen ska därför ses som ett komplement till Fortes övriga verksamhet.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en inriktningsförklaring och knyta en referensgrupp till satsningen.

Utlysningar

Forte har hittills genomfört två utlysningar inom ramen för den särskilda satsningen på prevention och folkhälsa, med fokus på utsatta grupper och förebyggande insatser. Dels Bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS – Preventionens betydelse för folkhälsan, dels Hbtq+-personers livssituation och hälsa. Båda utlysningarna stängde under 2021.

Läs mer om beviljade ansökningar inom utlysningen ”Hbtq+-personers livssituation och hälsa”.

Läs mer om beviljade ansökningar inom utlysningen ”Bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS”.

Fler utlysningar inom satsningen kommer att öppna framöver.