Den 17 april arrangerar Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation en workshop om brukarmedverkan i forskning. Syftet är att höja kunskapsnivån inom området, såväl i Läkaresällskapet som i forskarsamhället som helhet.

Brukarmedverkan i forskningen är ett ämne som är under utveckling internationellt. Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation arrangerar därför en workshop om brukarmedverkan i forskning med syfte att höja kunskapsnivån på området, inom Läkaresällskapet och forskarsamhället som helhet.

Aktiva forskare med egen erfarenhet av brukarmedverkan deltar i mötet tillsammans med företrädare för Läkaresällskapets vetenskapliga sektioner, patientorganisationer, SBU, Forte och Vetenskapsrådet.

Anmäl dig till agneta.ohlson@sls.se senast 26 mars. Ange eventuell specialkost.

Mer information och preliminärt program hittar du på sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/workshop-om-brukarmedverkan/.