Arbetsgivare har en viktig roll för nyanländas integration på arbetsmarknaden och på arbetsplatser. Men det behövs mer forskning kring hur integrationsprocesserna organiseras och vilka konsekvenserna blir för de nyanlända.

Nyanlända möter stora utmaningar på arbetsmarknaden. Forskning visar att högutbildade nyanlända riskerar att hamna i arbeten som de är överkvalificerade för, medan den som har låg utbildning tenderar att fastna i lågavlönade, osäkra anställningar.

Den 14 oktober publicerar Forte ett förinspelat webbinarium i samband med lanseringen av kunskapsöversikten Forskning i korthet: Integration av nyanlända på arbetsmarknaden.

Medverkar gör bland andra författarna Andreas Diedrich, docent vid Göteborgs universitet, Niklas Simonsson, arbetsmarknadsstrateg, Göteborgs stad och Anette Risberg, professor MSO vid Copenhagen Business School, för att presentera rapporten.

I rapporten redogör forskarna för aktuell forskning på området. Rapporten visar att det finns många kunskapsluckor. Bland annat menar forskarna att det behövs mer forskning om arbetsgivarens roll och ansvar i integrationen samt hur integrationen fungerar över en längre tid.

Medverkade

Andreas Diedrich, docent, Göteborgs universitet
Anette Risberg, professor MSO vid Copenhagen Business School 
Niklas Simonsson, arbetsmarknadsstrateg, Göteborgs stad
Staffan Johansson, enhetschef, Arbetsförmedlingen
Jonas Björck, generaldirektör, Forte
Thomas Jacobsson, programansvarig arbetslivsprogrammet, Forte, moderator

Film från lanseringen

Se fler filmer på Fortes YouTube-kanal