Den 14 februari 2018 arrangerar Forte en hearing om vårt nationella program om tillämpad välfärdsforskning.

För att öka kunskapsbasen inom socialtjänsten, har Forte fått i uppdrag av regeringen att driva ett tioårigt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning. Programmet ska stärka klient- och praktiknära forskning och öka samverkan mellan forskning och praktik.

Forte ska under 2018 ta fram en strategisk forskningsagenda som ger riktning till programmet och kommande utlysningar. Agendan ska adressera prioriterade forskningsbehov utifrån olika aktörer som har kompetens och kunskap inom området.

Vi vill därför bjuda in forskare verksamma inom alla ämnesdiscipliner relevanta för forskningsprogrammet för att få inspel till denna agenda.

Eftersom platserna är begränsade eftersträvar vi nationell och tvärvetenskaplig spridning bland deltagarna. Sista dag för intresseanmälan är den 19 januari.