Det finns ett stort behov av att möta komplexa samhällsutmaningar på arbetslivsområdet på ett nytänkande sätt. Det handlar inte minst om inkludering och etablering på arbetsmarknaden liksom om utveckling av befintliga arbetsplatser och medarbetare för att kunna rekrytera och behålla personal i bristyrken.

För att öka kunskaperna om och nytänkandet kring vägar till ett mer hållbart arbetsliv planerar Forte inom det nationella forskningsprogrammet om arbetsliv under hösten en utlysning av forskningsmedel till samskapande i forskning för arbetslivsutveckling. Samskapande innebär att olika aktörer gemensamt skapar kunskap, forskningsresultat och annat av gemensamt intresse.

Inför utlysningen arrangerar Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet och Forte ett digitalt möte för intresserade forskare som vill få en bättre bild av hur samskapande forskning kan organiseras och bedrivas, vilka svårigheter och fallgropar som kan finnas med samskapande, samt vilka fördelar ett väl genomfört samskapande kan erbjuda inom arbetslivsområdet.

En utgångspunkt är forskningsantologin ”Social innovation för hållbar utveckling” utgiven av Studentlitteratur. Under mötet presenteras aktuell forskning och du som deltagare bjuds in till gruppdiskussioner.

Alla intresserade forskare och andra samhällsaktörer är välkomna att delta!

Läs mer och anmäl dig på Mötesplats för Social Innovation