Den andra ”International Young Carers Conference” kommer att inbjuda världssamfundet till att diskutera frågor om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare.

Syftet med konferensen är att hjälpa och stödja samhället i att ta ansvar för och aktualisera FN-konventionen om barnets rättigheter, i synnerhet när ett barn har en familjemedlem som är allvarligt sjuk, har ett missbruk eller psykisk sjukdom eller när familjen är drabbad av sorg.

Vårt mål med denna konferens är att stärka samarbetet mellan länder och olika intressenter genom att inspirera till samverkande politik, forskning, praktik och utvecklingsarbete. Det övergripande målet är att maximera barns hälsa, välbefinnande, utveckling och utbildning.

Konferensen kommer att hållas den 29-31 maj 2017 i Malmö, och Forte är medarrangör är tillsammans med: Linnéuniversitetet, Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga), BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk Norge), Socialstyrelsen Sverige och Socialstyrelsen Danmark.