Äldres psykiska hälsa uppmärksammas allt mer. Andelen äldre personer med depression bedöms vara så omfattande i dag att man kan tala om det som ett folkhälsoproblem.

Runt 27 procent av kvinnorna och 14 procent av männen i åldern 65–79 år uppger att de har lätta eller svåra besvär med ängslan, oro eller ångest. Många av dem varken diagnostiseras eller behandlas. Trots att depression och ångest hos äldre kan leda till allvarliga konsekvenser är kunskapen begränsad. Detta ställer högre krav på olika verksamheter inom bland annat hälso- och sjukvården och för äldreomsorgen. Vilka faktorer har betydelse för psykisk ohälsa bland äldre, hur arbetar vi förebyggande och vad behöver vi göra för att vända denna utveckling.

Medverkande

  • Ingmar Skoog, Professor, överläkare och föreståndare för AgeCap, Göteborgs universitet
  • Susanna Axelsson, generaldirektör, SBU
  • Ethel Forsberg, generaldirektör, Forte
  • Anna Bessö, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten
  • Thomas Lindén, avdelningschef för kunskapsstyrning för hälso-och sjukvården, Socialstyrelsen
  • Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
  • Maria Kindefält Trygg, verksamhetschef, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
  • Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
  • Susanne Rolfner Suvanto, moderator, Omvårdnadsinstitutet

Arrangör

Seminariet anordnas av Rådet för styrning med kunskap (RSK), ett råd som ska bidra till att rätt kunskap når fram till huvudmän samt profession inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom rådet ingår nio myndigheter: E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forte, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).