Arbetsmiljön i typiska ”kvinnoyrken” är sämre än i andra delar av arbetsmarknaden. Vad beror det på – och hur kan situationen förändras? Det är temat för ett av två seminarier som Forte anordnar i Almedalen 2016. Stella Jacobson, forskningssekreterare på Forte, berättar varför.

Ur ett internationellt perspektiv präglas svensk arbetsmarknad visserligen av ett unikt högt arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor – men den är faktiskt också en av Västeuropas mest könssegregerade. År 2012 arbetade bara 14 procent av kvinnorna och 13 procent av männen i yrken med jämn könsfördelning. Och den uppdelade arbetsmarknaden får konsekvenser för hur vi mår.

Stella Jacobson

I dag är sjukskrivningstalen i Sverige högre bland kvinnor än bland män. Utspritt över hela arbetsmarknaden har kvinnor ungefär dubbelt så många sjukdagar. Men hur vet vi att problemet bottnar i arbetsmiljön och inte beror på biologiska eller sociala skillnader mellan könen?

– Det vet vi bland annat därför att män som arbetar i kvinnodominerade sektorer är sjukskrivna i lika stor utsträckning som kvinnor i samma sektorer. Det här är alltså inte en fråga om att kvinnor skulle ha högre risk för arbetsrelaterade sjukdomar än män, utan det är kopplat till förhållanden på arbetsplatsen, säger Stella Jacobson, forskningssekreterare på Forte.

Under 2015-2016 var Stella projektledare för det regeringsuppdrag som ligger till grund för Fortes seminarium i Almedalen. Uppdraget var att genomföra en förstudie inför en utlysning av forskningsmedel rörande arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer. I studien ingick en kartläggning av vilken kunskap som finns på området – och vilken som fortfarande saknas.

– En viktig slutsats är att vi vet ganska mycket om olika riskfaktorer i arbetsmiljön och samband med olika hälsoutfall. Däremot tas inte alltid kunskapen till vara i praktiken och därför finns ett behov av forskning om implementering och att studera effekterna av förbättringsarbete, säger Stella.

På seminariet ”Dålig arbetsmiljö i kvinnodominerade branscher. Hur vänder vi trenden?” möts representanter för akademin, näringslivet och politiken för att diskutera just det: hur vi vänder trenden.

– Forte vill samla relevanta aktörer för att diskutera den framtida forskningen om arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer och hur dess resultat ska komma till användning i praktiken. Vi hoppas att det ska bli tydligt vad de olika aktörerna kan bidra med för att öka nyttiggörandet av forskning på området.

Läs mer om seminariet här.