Hur står sig den svenska arbetsorganisationsforskningen internationellt och vilka utmaningar finns för sådan forskning i framtiden? Hur kan forskningsområdet stärkas?

Det var några av huvudfrågorna som diskuterades när Forte arrangerade ett seminarium under rubriken ”Swedish Research on Work Organization” idag, torsdag den 3 september. Vid seminariet släpptes också en rapport med samma namn.

Rapporten presenterades på seminariet av två av författarna, Robert Roe från universitetet i Maastricht samt Gudela Grote från ETH Zürich. Uppdraget var att identifiera luckor, svagheter och styrkor i svensk arbetsorganisationsforskning ur ett internationellt perspektiv.

Delar av vad som lyftes och diskuterades var hur svensk forskning inom området tycks ha tappat fart de senaste åren. Författarna redogjorde för att det totalt sett finns en imponerande forskningskapacitet i Sverige men att finansiering och infrastruktur saknas för att möjliggöra bättre strategisk planering, koordinering, utbyte och internationalisering.

Det lyftes också rekommendationer för forskningsområdet, stärkande av den svenska forskningsinfrastrukturen, utvecklande av ett nytt finansieringsramverk samt program för att främja en återväxt av nya forskare var några av dem.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion och medverkande i panelen är Ned Carter från SKL, Susanna Stymne Airey från AFA Försäkring, Cecilia Beskow från Unionen och Sten Gellerstedt från LO. Moderator var Mattias Lundberg.