I torsdags anordnade Forte ett frukostseminarium i Stockholm om rapporten ”Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen”. Rapporten, som baseras på en kunskapsöversikt och intervjustudie, lyfter flera problemområden och utmaningar med det svenska mottagandet av unga flyktingar.

Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen” togs fram av professor Karin Zetterqvist Nelson och utredare Mirjam Hagström vid Linköpings universitet, på uppdrag av Forte. Rapporten baseras på en kunskapsöversikt och en intervjustudie med fokus på mottagningsstrukturen under hösten 2015, en period då antalet asylsökande i Sverige ökade kraftigt. Totalt sökte över 160 000 personer asyl i Sverige under 2015, varav nästan hälften var under 18 år.

Synliggör problemområden och utmaningar

Karin Zetterqvist Nelson, en av rapportens två författare, menar att studiens viktigaste bidrag är att ge en helhetsbild av mottagningsstrukturen för nyanlända barn. Men den synliggör också flera specifika utmaningar med nuvarande struktur. En av dessa är att nyanlända barn, särskilt asylsökande, i vissa avseenden riskerar att falla mellan stolarna när det gäller tillgång till skolor och vård. Framför allt gäller det barn som kommer till Sverige tillsammans med sin familj.

Satsningar på integration är en satsning mot nyanlända barns parallella liv

– En viktig insikt har rört vikten av att ge nyanlända föräldrar stöd att förstå de rättigheter som barn har till vård och utbildning. I många sammanhang saknas en ansvarig aktör som bidrar till att nyanlända barns rättigheter tas i anspråk, säger Karin Zetterqvist Nelson.

Parallell vardag för nyanlända barn

Författarna beskriver i rapporten att när ljuset riktas på mottagningsstrukturen som helhet framträder bilden av en parallell vardag för nyanlända barn i jämförelse med andra jämnåriga. Karin Zetterqvist Nelson anser att de åtgärder som just nu är mest angelägna att få till stånd är de som är kopplade till frågor om integration.

– Problem och utmaningar som rör integration är i dag avgörande. Satsningar på integration är en satsning mot de parallella liv som nyanlända barn ställs inför om inte aktiva försök görs att motverka marginalisering och exkludering.

Kunskapsbehov behöver mötas

”Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen” utgör ett kunskapsbaserat underlag till den fortsatta diskussionen om hur arbetet med mottagning av unga flyktingar kan utformas framöver. Den visar också på kunskapsbehov som behöver mötas för att kunna förbättra och effektivisera arbetet. Bland annat finns ett behov av studier som tar avstamp i barns och ungdomars egna erfarenheter och upplevelser, samt studier om hälsovårdens organisering och bemötande av nyanlända.