Vilka möjligheter och utmaningar följer med en befolkning som blir allt äldre? Hur påverkas Europa när demografin förändras? Inom Joint Programming-initiativet ”More Years, Better Lives” samarbetar 17 länder för att ge samlad kraft åt forskning som söker svar på dessa frågor.

För varje år, månad och dag ökar medellivslängden i Sverige och Europa. Att vi för varje generation lever längre och friskare liv är såklart positivt – men det medför också en demografisk utveckling där andelen äldre i befolkningen ständigt ökar. Det är en viktig samhällsutmaning för hela Europa, som ställer krav på såväl välfärdspolitiken som välfärdssystemens utformning.

Möter samhällsutmaningar med samlad kraft

Genom gemensamma forskningsresurser och samarbete ska Joint Programming (eller gemensam programplanering) ge EU:s medlemsländer samlad kraft att möta några av de samhällsutmaningar som Europa står inför idag. Tillsammans tar medlemsländerna fram och driver gemensamma forskningsstrategier och genomför forskningssatsningar inom utvalda strategiska områden. Inom JPI MYBL, där den demografiska utvecklingen står i fokus, deltar Sverige genom Forte.

– De forskningsområden som vi gemensamt har pekat ut inom JPI MYBL matchar precis Fortes ansvarsområden, så det är både naturligt och viktigt för Forte att delta. Genom Fortes deltagande får forskare i Sverige möjlighet att söka forskningsbidrag för europeiska samarbetsprojekt när vi gör gemensamma forskningsutlysningar. Dessutom ser vi till att svenska forskare och aktörer knyts till det vetenskapliga och policyinriktade arbetet som bedrivs inom ramen för JPI MYBL, säger Tove Hammarberg, Internationell koordinator hos Forte.

Pågående forskning om förlängt arbetsliv

I april 2015 öppnade Forte sin första utlysning inom JPI MYBL, för innovativ och tvärvetenskaplig forskning om förlängt arbetsliv, tillsammans med flera andra forskningsfinansiärer i Europa och Kanada. Till två av de fem forskningsprojekt som beviljats medel är Forte medfinansiär. Projekten WORKLONG och THRIVE startade i januari 2016 och förväntas avslutas i slutet av 2018 respektive början av 2019.

WORKLONG

Inom projektet WORKLONG samarbetar en forskargrupp från Nederländerna, Storbritannien och Sverige (Umeå universitet) för att undersöka de dubbelriktade kopplingarna mellan ett förlängt arbetsliv och en god hälsa. Trots att många europeiska länder utvecklat politiska strategier som ska uppmuntra befolkningen till ett längre arbetsliv tvingas många fortfarande lämna arbetsmarknaden i förtid på grund av dålig hälsa. Det övergripande projektmålet är att ta reda på mer om hur hälsointerventioner påverkar längden på arbetslivet, och hur anställnings- och pensionspolitik i sin tur påverkar människors hälsa senare i livet.

THRIVE

Politik som syftar till att höja pensionsåldern hos befolkningen tar inte i beaktning att förutsättningarna för arbete skiljer sig mellan olika grupper av människor. Det är utgångspunkten i det MYBL-finansierade projektet THRIVE. För till exempel lågutbildade personer är medellivslängden kortare och risken för kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar större än för högutbildade. Projektgruppen till THRIVE, som består av sex forskare från Storbritannien, Danmark, Kanada och Sverige (Karolinska Institutet), ska genom projektet söka svar på vilka hälsoproblem som riskerar att förkorta arbetstiden för mer missgynnade grupper av äldre – och vilken politik som kan förebygga att det sker.

Vad händer nu?

I dagsläget pågår diskussioner inom JPI MYBL om en ny gemensam utlysning som ska öppna 2017. När inriktningen beslutats, vilket förväntas under sommaren, kommer Forte att ta ställning till om Sverige ska delta. Dessutom finns planer på att göra en så kallad Fast track-satsning för att sammanställa kunskap på temat migration och demografiutmaningar.

– Den breda tvärvetenskapliga ansatsen inom JPI MYBL innebär att vi har många intressen och många frågor att beakta. Det är en viktig uppgift att samordna arbetet i JPI MYBL med andra europeiska initiativ och samtidigt dra nytta av och förstärka de nationella programmen. Jag hoppas att länderna inom JPI MYBL ska vara beredda att fortsätta avsätta pengar för våra gemensamma satsningar, menar Tove.