131 500 unga befinner sig utanför studier och arbete. Av dem är många i stort behov av stöd. Men vilka insatser är mest effektiva? Och vilken kunskap saknas? Det är två av de frågor som diskuterades under en seminariedag med Forte och samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar den 30 maj.

Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar har i uppdrag från regeringen att främja samverkan kring insatser mellan olika aktörer, samt att utveckla former för ett samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar. Den 30 maj genomförde Forte, tillsammans med samordnaren, en seminariedag om effekter av insatser för unga som befinner sig utanför studier och arbete.

Deltagarnas uppdrag blev att gemensamt diskutera och söka svar på vilken kunskap som finns, vilka frågetecken som kvarstår och hur vi blir bättre på att gå från kunskap till handling. Vilka hinder finns för att omsätta befintlig kunskap i praktisk verksamhet, och hur undanröjer vi dem?

På seminariet medverkade 50 särskilt inbjudna forskare och praktiker som på olika sätt arbetar för att utveckla verksamheter och policy för unga som varken arbetar eller studerar. De fick under dagen delta i ett flertal rundabordssamtal kring utvalda frågeställningar.

Malin Blomgren

– Det behövs möten mellan olika aktörer för att ge ny input samt lära av varandra. För oss ”praktiker” är det bra att kunna förstå bakomliggande principer för utvärdering och få en möjlighet att fördjupa sina kunskaper. För forskare är vårt perspektiv viktigt så att de kan förstå hur de kan bygga sin forskning, dvs. förstå verkligheten bakom siffrorna, säger Malin Blomgren, som deltog under seminariedagen och är projektledare för ESF-projektet Ung framtid vid Arbetsförmedlingen.

För samordnaren kommer diskussionerna att utgöra ett viktigt underlag till det slutbetänkande som ska lämnas in i februari 2018, där man bland annat ska ge förslag till ett fortsatt samordnat stöd. Också för Forte är insikterna från dagen värdefulla i det strategiska arbetet framöver.

Thomas Jacobsson, programansvarig

– Diskussionerna är bland annat mycket relevanta i arbetet med våra två 10-åriga nationella forskningsprogram. Det ena programmet handlar om arbetslivsforskning och berör bland annat frågor om inkludering på arbetsmarknaden. Det andra programmet handlar om tillämpad välfärdsforskning, där bland annat socialtjänstens villkor är i fokus, säger Thomas Jacobsson, forskningssekreterare och ansvarig för Fortes del i planeringen av seminariet.

Vill du veta hur diskussionerna gick? Vi har sammanställt en sammanfattning av seminariedagen.