I onsdags lanserade Forte rapporten ”Nyanlända barn och den svenska mottagningsstukturen” under ett frukostseminarium i Almedalen. Bakgrunden till rapporten är den exceptionella situationen under 2015 då över 160 000 personer sökte asyl i Sverige, varav ca 70 000 barn.

Författarna till rapporten, Karin Zetterqvist Nelson och Mirjam Hagström, inledde seminariet med att presentera några av de huvudsakliga slutsatserna. Bland annat visar rapporten att barn som kommer till Sverige tillsammans med sin familj i större utsträckning riskerar att falla mellan stolarna än ensamkommande barn. Det finns också en osäkerhet om vart de ska vända sig för stöd och hjälp. I rapporten framkommer också att många som arbetar i mottagningsstrukturen vänder sig mot problembeskrivningen i media och politik, och ser istället stora möjligheter.

I den efterföljande panelen diskuterades bland annat frågor om hur den nya asyllagstiftningen påverkat möjligheterna till integration och hälsan hos de nyanlända barnen. Barnminister Åsa Regnér lyfte att barn i familj är en delvis underprioriterad grupp, där det behövs mer kunskap och att regeringen satsar mer på stöd till skola och socialtjänst.

Anna Carlstedt, ordförande för svenska röda korset tackade regeringen för erkännande som civilsamhället har fått i relation till flyktingmottagandet och diskuterade hur den nya lagstiftningen kring asyl påverkat möjligheten att implementera barnrättskonventionen. I Sverige är vi inte vana vid en situation av den här skalan, menade Anna, och det är därför inte konstigt att vi tyckte det var svårt och besvärligt.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg lyfte bland annat att bristen på koordinering och samverkan mellan myndigheter och kommuner medförde att barn föll mellan stolarna under hösten. Fredrik menade vidare att vi behöver bli bättre på att prioritera basala behov som tex kläder och skor för de nyanlända barnen och att skapa struktur och sysslor på boenden.

Jessica Viberg, enhetschef Integrations- och arbetsmarknadsenheten vid Laxå kommun lyfte även fördelarna som flyktingmottagandet har medfört för ekonomin i kommunen och att det finns en ny positiv anda kring att bygga nytt och expandera i den tidigare avfolkningskommunen.

Avslutningsvis konstaterades att många av de problem som kommit fram i de olika delarna av mottagningsstrukturen fanns redan innan det stora inflödet av flyktingar, men att flyktingmottagandet har satt ljus på problemen.