Hög generell tillit är en viktig egenskap för varje samhälle. Men vilka faktorer påverkar människors tillit till välfärden? Och varför litar vissa mer än andra? Vi ställde frågor om tillit till tre experter.

Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap

Lars Trägårdh. Foto: Sofia Runarsdotter

Har människor högre tillit till sitt närområde än till samhället i stort?

Fokus för vår studie om social tillit var just lokalsamhället, konkret 33 kommuner 2009, 36 kommuner 2017. Vi såg variation och förändring i det vi benämner ”lokalsamhälletilliten” (tillit till människor i det område där man bor) men även de former av tillit som traditionellt legat i fokus, dvs ”generell” tillit (till människor i allmänhet) samt ”partikulär” tillit (till de som man redan känner).

Såg det likadant ut i över hela landet?

Nej, vi såg en betydande variation. Skillnaderna gäller dels geografisk variation mellan och inom kommuner, dels i relation till andra variabler, som ålder, inrikes/utrikes födda, inkomst, boende och status på arbetsmarknaden.

Vad beror skillnaderna på?

Det finns inget enkelt eller entydigt svar på denna fråga, även om vi ser samband mellan lägre tillit och ojämlikhet, lägre inkomst, låg utbildning, etnisk mångfald, att hyra snarare än att äga sitt boende, med mera. Men vad vi ser tydligt är sambandet mellan upplevd otrygghet och lägre lokalsamhälletillit. Där otryggheten ökar där sjunker också lokalsamhälletilliten.

Laura Hartman, ordförande i Tillitsdelegationen

Laura Hartman

Vad påverkar människors tillit till välfärden?

Det hänger samman med vilken mellanmänsklig tillit man uppvisar; litar man på andra människor litar man också i högre grad på institutionerna. I grunden beror förtroendet på kvaliteten i systemet. Upplever man att institutionerna svarar upp till ens behov och får man gott bemötande, då är förtroendet starkt.

Vad menas egentligen med tillitsbaserad styrning?

Det är ett samlingsbegrepp för en inriktning i styrning, kultur och arbetssätt som bekämpar onödig administration och detaljstyrning.

Hur kan ökad tillit i styrningen bidra till bättre kvalitet inom välfärdssektorn?

Det är rätt enkelt; tillvaratar vi bättre allas kunskap, kompetens och erfarenhet kommer vi också kunna ge bättre service. Ska medarbetarna kunna agera på ett tillitsskapande sätt i mötet med medborgaren, måste samma förhållningssätt gälla även i de interna
relationerna.

Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet, Göteborgs universitet

Johan Martinsson. Foto: Johan Wingborg

Har människor i dag tillit till välfärden och till våra institutioner?

Generellt sett är förtroendet för centrala samhällsinstitutioner högt i Sverige. Det finns såklart stora skillnader mellan olika grupper och institutioner, t.ex. är förtroendet högre för polis och domstolar än det är för bankerna.

Vad kan skada tilliten till samhället och våra institutioner?

Förtroende handlar i grunden om en sorts förväntan om att man i en hypotetisk situation där någonting inträffar eller man behöver hjälp, så kommer en person, en grupp eller en organisation, att agera på ett sätt som är bra för antingen en själv eller för samhället. Att vi tror att det finns en beredskap, och att gruppen eller institutionen kommer ha förmåga att leverera det som krävs. Utöver förmågan är också tilltron till en institutions procedurer viktig, t.ex. att den är opartisk och inte korrupt, för att människor ska tro på att de kommer bli rättvist behandlade.

Hur bygger man upp tilliten när den en gång förlorats?

Det låter väl lite som en kliché men det tål ändå att sägas att det tar tid. Eftersom det handlar om en förväntan måste en bild etableras av att gruppen eller institutionen präglas av hög förmåga att leverera bra resultat och har hög opartiskhet och rättvisa procedurer. Detta måste människor bevittna en tid. Så det handlar om att kommunicera och föra ut exempel på hur man arbetar med exempelvis dessa två aspekter: prestation och procedur.

Läs mer i Forte Magasin

I artikeln ”Brist på tillit gör polisen maktlös” från Forte Magasin berättar Forte om polisens arbete i socioekonomiskt utsatta områden – och hur det försvåras av lågt förtroende bland de boende. Läs hela Forte Magasin digitalt på Forte.se »

Du kan också beställa Forte Magasin kostnadsfritt till ditt hem eller din arbetsplats. Beställ Forte Magasin 1/2019  »