En hård jargong sprider sig lätt i organisationen enligt forskning från Lunds universitet. Inte mindre än tre fjärdedelar har utsatts för ohövligt uppträdande från en kollega det senaste året, visar studien.

Nedlåtande kommentarer, ryktesspridning eller medarbetare som inte blir bjudna till gemensamma trevligheter efter jobbet. Det handlar om ohövligheter på arbetsplatsen som till skillnad från mobbning ofta går under radarn. Nu lyfts emellertid problemet fram i ny forskning från Lunds universitet.

– Det finns en stark forskningstradition kring mobbning, men när det gäller ohövligheter på arbetsplatsen finns det få studier i Skandinavien, berättar Eva Torkelson, forskare i psykologi vid Lunds universitet.

Eva Torkelson, Foto: Gunnar Menander

Tillsammans med forskarkollegorna Martin Bäckström och Kristoffer Holm har hon låtit sammantaget 6 000 personer från olika branscher svara på enkätfrågor om hur de upplever det sociala klimatet på sina arbetsplatser. Resultaten är talande för hur pass utbrett fenomenet sannolikt är i arbetslivet i stort: 75 procent uppgav att de minst en gång det senaste året hade utsatts för en kollega som betett sig otrevligt. Två tredjedelar svarade att de själva gjort sig skyldiga till ohövligt beteende. Studien visar även att den vanligaste anledningen till att man är ojuste mot kollegorna är man har tagit efter ett beteende som man noterat hos andra på arbetsplatsen.

– Ohövlighet är en anledning till att man inte trivs på jobbet. En otrevlig jargong sprider sig också lätt om man inte gör något åt den. Vi fann en stark koppling mellan att ha sett kollegornas otrevliga beteende och att själv vara ohövlig, berättar Eva Torkelsson.

Stort ohälsoproblem

För Eva Torkelsson väcktes idén till studien vid en konferens i USA, där forskare har konstaterat att stressen och ohälsan ökar i organisationer med ett hårt socialt klimat. Ohövligt beteende som att ignorera kollegorna, visa ointresse för andras åsikter, låta spydig eller strunta i att ge beröm får alltså konsekvenser för både individen och organisationen ifråga.

– Ohövlighet är en form av låggradig stress som kan bidra till mental ohälsa, minskad arbetstillfredsställelse, fler konflikter, medarbetare som presterar sämre och minskad lojalitet, berättar hon.

En hård jargong gränsar visserligen till mobbning men är inte lika systematiskt inriktad mot en enskild individ. Ohövligt uppträdande på jobbet handlar snarare om det sociala klimatet som helhet än om specifika konflikter. Däremot lever en otrevlig jargong mellan kollegorna i gränslandet till mobbning. Om man inte gör någonting åt det, riskerar problemet att trappas upp och förvärras, menar Eva Torkelsson.

– Det som vi har undersökt är subtilare till formen än mobbning – det är svårare att peka på och går bortom lagstiftningen. Ohövligt uppträdande kan dock vara en grogrund till grövre former av negativa beteenden.

Viktigt att ta tag i problemet

De arbetsgivare och chefer som uppmärksammar situationen har mycket att vinna: medarbetare som mår och presterar bättre och som inte söker sig från arbetsplatsen med anledning av en dysfunktionell psykosocial arbetsmiljö.

– Det är viktigt att man pekar på vad som är oacceptabelt på arbetsplatsen. Som chef kan man till exempel uppmärksamma frågan på personaldagar och låta medarbetarna reflektera över det sociala klimatet. I USA finns exempel på interventioner som har visat sig ge lyckade resultat, där man har låtit deltagarna fundera över sitt eget beteende, säger Eva Torkelsson.

Text: Linnea Bolter

Artikeln publicerades ursprungligen i Forte Magasin 4 som finns att beställa kostnadsfritt här.