Vetenskapliga rön visar att dåligt arbetsminne kan kopplas till aggressivt beteende hos barn. »Impulskontroll, som tidigare forskning fokuserat på, hade mindre betydelse än vi trodde«, säger forskaren Carin Marciszko.

Förmågan att kontrollera sina impulser har varit i fokus när forskare har studerat aggressivitet. Men impulskontroll är bara en av flera förmågor som styr självbehärskning och målinriktat beteende, så kallade exekutiva funktioner. Två andra exekutiva funktioner som intresserat Carin Marciszko, docent vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet, är arbetsminne och mental flexibilitet. Hon och doktoranden Viktor Granvald har tagit reda på vilken roll respektive funktion har när aggressivitet ska förklaras. Totalt har 160 normalfungerande nioåringar studerats genom tester och enkätsvar, där lärare och föräldrar skattat barnens aggressivitet. Barnen har sedan följts upp vid elva års ålder.

Arbetsminne starkast koppling

Resultatet visar att den starkaste kopplingen fanns mellan dåligt arbetsminne, det vill säga förmågan att hålla information aktivt i minnet och samtidigt arbeta med den, och aggressivitet.

– Resultatet var både intressant och överraskande. Utifrån vad tidigare forskning har visat hade vi räknat med att impulskontroll, att kunna hämma beteenden, skulle vara viktigast, säger Carin Marciszko.

En förklaring till arbetsminnets betydelse kan vara att det hjälper oss att tolka sociala signaler och därmed bete oss på ett sätt som inte är aggressivt. Arbetsminnet är också en förutsättning för att hålla både det som händer just nu aktivt i medvetandet och samtidigt minnas sina långsiktiga mål, till exempel målet att vara omtyckt av kompisar eller att slutföra en arbetsuppgift. Båda dessa mål ger fördelar på sikt, även om det för stunden är mer lockande att bete sig på ett annat sätt.

Dimensioner av aggressivitet

I analyserna har man även tagit reda på vilken betydelse var och en av de tre exekutiva funktionerna har för olika typer av aggressivitet (se faktaruta). Sambandet är starkast för »relationell aggressivitet« – en form av beteende där avsiktliga handlingar syftar till att såra andra, exempelvis genom att håna, retas eller stänga ute någon ur gemenskapen. Andra typer av aggressivitet som analyserats i relation till de exekutiva förmågorna är fysisk aggressivitet, impulsiv och proaktiv aggressivitet. Det är bara arbetsminne som korrelerar med alla fyra former av aggressivitet.

Könsskillnader

Resultaten visar också att pojkar använder mer fysisk och impulsiv aggression. Detta har bekräftats av tidigare forskning. Däremot såg forskarna ingen statistisk signifikant könsskillnad när det gäller att flickor visar mer av den relationella typen av aggression jämfört med pojkar, något som tidigare forskning pekat på.

– Däremot såg vi att flickor, men inte pojkar, som hade dålig impulskontroll hade högre risk att vara proaktivt aggressiva.

Barnen fick även värdera sina kamratrelationer, något som även föräldrar och lärare gjorde för varje barn. Denna del är ännu inte analyserad. Sedan tidigare vet man att det fi nns en stark koppling mellan aggressivitet och sämre kamratrelationer.

– Det nya bidraget med vår forskning kommer, när analysen är gjord, att bidra till förståelsen av hur aggressivitet och sämre exekutiva funktioner tillsammans påverkar framtida kamratrelationer.

Text: Jenny Ryltenius

Former av aggressivitet (som även kan förekomma i kombination)

  • Fysisk aggressivitet: Uttrycks i kroppsliga handlingar. Exempel: sparka, riva, slåss, knuffa och kasta saker.
  • Relationell aggressivitet: Uttrycks i sociala och verbala handlingar. Exempel: Reta eller håna, frysa ut eller ignorera.
  • Impulsiv aggressivitet: Personen reagerar på en händelse, ofta kopplat till ilska eller hämnd. Exempel: Ett barn blir av med en leksak, tar tillbaka den och slår den i huvudet på den som tog den.
  • Proaktiv aggressivitet: Oprovocerad aggressivitet där personen använder aggressivitet för att nå sina personliga mål. Exempel: Om du inte gör som jag vill så så slår jag dig.

Artikeln publicerades ursprungligen i Forte Magasin 4 som finns att beställa kostnadsfritt här.