Kan något så tillgängligt och smidigt som en app hjälpa i kampen mot barnfetma? Det hoppas Marie Löf, docent i näringsfysiologi, som tillsammans med experter inom området ligger bakom en ny mobil- och internetbaserad intervention.

Övervikt och barnfetma är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) en av århundradets största folkhälsoproblem. Detta är allvarligt då studier visar att fetma kan etableras så tidigt som hos barn i förskoleåldern (2–5 år), vilket i sin tur kan leda till för tidig död och allvarliga följdsjukdomar som hjärt-och kärlsjukdom, stroke, cancer och diabetes typ 2.

Marie Löf

– Trots detta har det visat sig svårt att finna effektiva och inte så resurskrävande insatser för att motverka problemet, säger Marie Löf, docent i näringsfysiologi vid Karolinska Institutet.

Nu vill hon pröva om en ny mobil- och internetbaserad intervention, en app, ska kunna hjälpa föräldrar till barn med fetma. Något som är helt nytt i sitt slag.

– I dag väger och mäter vi barn på BVC kontinuerligt, men vi har inte haft så mycket att erbjuda när vi ser att de är lite runda. Den här appen kan kanske göra att vi får ut hjälpen på ett bättre sätt, säger hon.

MINISTOP, som interventionen heter, har med Marie Löf som initiativtagare utvecklats av en grupp av forskare med expertis inom nutrition, medicin, beteendevetenskap, psykologi, fysisk aktivitet och teknik.

– Jag är väldigt stolt över att ha fått ihop det här teamet. Det gör att appen inte enbart ser till kost-och aktivitetsvanor, utan också hur man kan hantera ett barn som exempelvis inte vill äta grönsaker. Det finns alltså ett föräldrastöd i detta.

Föräldrarna får verka interaktivt

Applikationen, som fungerar både på Android och Iphones, är ett sexmånadersprogram omfattat av tolv teman som successivt portioneras ut. Temana kan exempelvis bestå av hälsosamma livsmedel i allmänhet, fysisk aktivitet, frukost, mellanmål och sömn. Varannan vecka får föräldrarna en påminnelse om nästkommande tema. För varje tema ges information som baseras på befintliga riktlinjer för en hälsosam kost- och aktivitetshållning för barn i förskoleåldern samt tips och strategier.

– Föräldrarna har också möjlighet att registrera viktiga variabler såsom frukt och grönt, läsk och godis samt aktivitet. Jag tror att det är tilltalande när man får verka interaktivt, säger Marie Löf.

För att öka motivation och efterlevnad sammanfattas och presenteras resultatet grafiskt för föräldrarna via appen i slutet av varje vecka. Utifrån graferna får föräldrarna skriftlig återkoppling genom automatiserande meddelanden. Föräldrarna erbjuds också möjlighet att ställa frågor och diskutera problem med en dietist och psykolog.

Fem minuter intensiv aktivitet räcker

Så hur effektiv är då appen? Ja, det kan vi snart få reda på. Under ett år har man nämligen gjort en randomiserad studie på 315 fyraåriga barn för att få svar.

– I studien har vi mätt fysisk aktivitet, kost och kroppsfetthalt. Häften av de utvalda fick appen och hälften fick ingenting. Efter ett halvår mätte vi igen och efter ytterligare ett halvår mätte vi om resultatet kvarstått, berättar Marie Löf som också lett studien.

I skrivande stund sammanställs all data så slutresultatet väntas komma inom kort. Vad man dock redan nu kan fastställa är andra upptäckter i samband med studien.

– Vi har till exempel sett att den nya metoden som utvecklats inom MINISTOP för att bestämma förskolebarns intag av energi, frukt och grönt, läsk och godis via bilder tagna med föräldrarnas mobiltelefon har visat lovande resultat. Något som har potential att användas i andra studier av barns matvanor.

En annan unik upptäckt är att det skulle räcka med fem minuters intensiv fysisk aktivitet per dag för att ge fyraåringar bättre kondition, muskelstyrka och mindre kroppsfetthalt.

– Detta är helt unika resultat och tyder på att en ökning av kraftig fysisk aktivitet är viktig för att förebygga övervikt och ge bättre kondition och muskelstyrka redan i förskoleåldern.

Om slutresultatet för interventionen faller väl ut har den en stor potential att förbättra barnhälsovården när det gäller att motverka barnfetma.

– Vår förhoppning är att den här kan implementeras i barnhälsovården som ett bra alternativ, säger Marie Löf.

Text: Elin Liljero Eriksson

Ministop-studien i korthet

Studien, som Forte finansierar, är gjord på fyraåringar boende i Östergötland 2014–2015. 315 familjer inkluderades varav 156 randomiserades till en så kallad interventionsgrupp och 159 till en kontrollgrupp. Interventionsgruppen genomgick en sex månader lång webb- och mobiltelefonbaserad intervention för att förbättra kost- och motionsvanorna hos barnet. Kostvanor, fysisk aktivitet och kroppsfetthalt mättes före intervention, vid interventionens slut och ett år efter interventionen. Datainsamlingen avslutades i oktober 2015. Cirka 280 familjer har genomfört både första och andra uppföljningen. Genom de data som man fått in gällande användbarheten kan man se att det främst är mammor som använt appen (70 procent). Nästan hälften av föräldrarna rapporterar att de använt appen varje dag eller var tredje dag. Hur stor effekt interventionen har utreds just nu genom en dataanalys av huvudresultaten.

Artikeln publicerades ursprungligen i Forte Magasin 4 som finns att beställa kostnadsfritt här.