Att nattarbete är påfrestande för hälsan har man konstaterat i många studier. Man har också sett att det är värre att arbeta skift för kvinnor än för män. Anledningen ska nu forskare vid Stressforskningsinstitutet ta reda på — så att man därmed kan hitta en lösning till problemet.

I dag arbetar ungefär var fjärde anställd i Sverige skift – därmed placerar vi oss i toppskiktet bland EU­-länderna med flest skiftarbetare. Mer än hälften av alla som jobbar oregelbundet över dygnet och veckorna är kvinnor, många av dem arbetar inom vården.

Kvinnor påverkas mer negativt än män

Långsiktigt skiftarbete sliter ofta på hälsan och det finns en lång rad vetenskapliga studier som visar hur våra arbetstider kan öka risken för sjukdomar som diabetes och vissa cancerformer. Man vet också att kvinnors hälsa och sömn påverkas mer negativt av att jobba skift. Vad skillnaderna mellan män och kvinnor beror på behöver emellertid utredas närmare. Därför ska nu en grupp forskare vid Stressforskningsinstitutet och Karolinska Institutet dyka ner i storskaliga longitudinella data för att identifiera faktorerna som påverkar förmågan att klara skiftarbete.

– Det är komplicerat att jämföra mäns och kvinnors skiftarbete, eftersom de till stor del arbetar inom olika sektorer. Vi är inte de första att undersöka skillnaderna, men vi ska försöka att undvika de problem som finns i flera tidigare studier, berättar Philip Tucker, gästforskare vid Stressforskningsinstitutet, som leder studien.

Philip Tucker, Foto: Niklas Björling

Till sin hjälp har de data från två långtidsstudier: SLOSH som är representativ för den svenska arbetskraften och LANE som specifikt följer sjuksköterskor – under sista året på utbildningen och de tre första åren i yrket, då många har börjat arbeta skift. Datan från LANE ger alltså en bild av hur hälsan i ett starkt kvinnodominerat yrke påverkas av skiftarbete jämfört med att enbart arbeta dagtid.

– Det är intressant att undersöka vad som förändras när man börjar arbeta skift. Många sjuksköterskor jobbar i en liknande arbetsmiljö och på sikt hoppas vi kunna identifiera potentiella interventioner som kan förbättra arbetssituationen för skiftarbetarna inom vården, säger Philip Tucker.

Mänskliga behov blir lidande

Sjuksköterskor har inte sällan den tuffaste formen av skiftschema, med minst två arbetspass per dygn. I vissa typer av scheman är intervallen mellan arbetspassen så korta att det är omöjligt att både hinna med olika måsten i livet och att få tillräckligt med sömn innan nästa pass börjar.

– Många som jobbar skift gillar att komprimera arbetsveckorna för att få längre sammanhängande ledig tid. Nackdelen är att man då inte får tillräckligt med återhämtning när man jobbar. Vi måste alla äta och sova och har förstås även saker att göra utanför jobbet. Någonting av detta måste man offra, konstaterar han.

Ofta är det sömnen som offras – och sömn är en nyckelfaktor för att behålla hälsan. Eftersom många sjuksköterskor alternerar mellan att jobba natt och dag rubbas också den biologiska klockan.

– Konsekvensen blir att kroppen kämpar för att justera sig till att vara vaken på natten – utan att riktigt lyckas. Om man växlar mellan att jobba dag och natt är det bästa att försöka hålla den biologiska klockan dagsorienterad. Samtidigt innebär det att nattpassen kan bli kämpiga, säger Philip Tucker.

Ojämställdhet i hemmet påverkar

De hälsoskillnader som man tidigare har konstaterat mellan skiftarbetande män och kvinnor kan alltså delvis handla om att det är vanligare bland kvinnor att arbeta efter de mest ansträngande typerna av skiftscheman. Men det finns också flera andra faktorer som kan spela in, till exempel stressnivån på arbetsplatsen och ansvaret för den egna familjen.

– Även om Sverige är det mest jämställda landet i världen vet vi att det fortfarande inte är helt jämställt i de flesta familjer. Kvinnorna drar ett större lass när det gäller barn och hushåll – det kommer vi att ta hänsyn till när vi undersöker skillnaderna.

Vad hoppas du att studien ska leda till?

– Först och främst ska vi försöka identifiera vad det är i kvinnornas situation som gör att de drabbas hårdare av skiftarbete. Då kan vi målinriktat jobba för att reducera detta. Vårt fokus är att förbättra arbetssituationen för kvinnorna som arbetar skift, men det är mycket möjligt att det vi hittar också fungerar bra för manliga skiftarbetare, säger Philip Tucker.

Har du själv arbetat skift någon gång?

– Inte regelbundet, som jag kanske borde ha gjort. Mina erfarenheter är från simulerat skiftarbete i studiesyfte. Trots att jag och mina forskarkollegor designar skiftscheman, ignorerade vi våra egna råd fullständigt!

Text: Linnea Bolter