Att arbeta för jämställdhet och jämlikhet är en självklarhet. Alla har rätt till ett bra liv. Det är grundbulten för ett gott samhälle och därmed en angelägenhet för oss alla, skriver Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen och Årets offentliga ledare 2019.

Det var också en av anledningarna till att Botkyrkabyggen startade jämställdhetssatsningen ”Qvinna i Botkyrka” hösten 2017. Långtidsarbetslösa kvinnor med utländsk härkomst som bor i våra områden erbjuds jobb med kollektivavtalsenlig lön och studier i bland annat svenska, städteknik, jämställdhet och hälsa.

Kvinnorna städar i våra områden i Fittja, Norsborg och Alby. Deras arbete är ovärderligt, att hålla rent och snyggt på gårdar och trapphus är en mycket viktig del av Botkyrkabyggens förvaltning. Ytterst handlar det om att skapa trivsel och trygghet i stadsdelarna.

Kvinnornas närvaro i det offentliga rummet påverkar även maktbalansen. De är ambassadörer för kvinnors möjligheter till egen försörjning, utbildning och självständighet. Därför har det också varit viktigt för oss att ”Qvinna i Botkyrka” inte drivs som ett projekt, det är en långsiktig satsning och en del av vår ordinarie verksamhet.

Porträttfoto på Chris Österlund
Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen. Foto: Sören Andersson

Många av kvinnorna vittnar själva om hur en egen lön och bättre kunskap i svenska gör dem mer självständiga och om hur deras hälsa har förbättrats. Erfarenheterna av det svenska samhället har breddats, nya kontakter skapats och de har ökat sin anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

Men varför väljer då Botkyrkabyggen att satsa på just jämställdhet? För mig är ”Qvinna i Botkyrka” ett exempel på hur vi som ett allmännyttigt bostadsbolag kombinerar affärsnytta och samhällsansvar. Det handlar inte om att bolaget ska vinna godhetspoäng eller en vilja att ensidigt hjälpa andra. Vi gör det för att jämställdhetssatsningen är bra för bolagets verksamhet och ekonomi, och för samhällsutvecklingen i ett vidare perspektiv.

Foto: Botkyrkabyggen

När fler av våra hyresgäster får jobb och egen lön, ökar deras möjlighet att betala hyran. När våra hyresgäster trivs i hela och rena områden, ökar deras vilja att bo kvar och bidra till det lokala samhället. När fler med arbete bor i allt tryggare områden, tilltar andra bolags vilja att investera där – utbud, arbetstillfällen och bostadsinvesteringar ökar. Det blir en positiv spiral som i förlängningen inte bara lyfter individer och områden, utan även värdet på Botkyrkabyggens fastigheter. Med ”Qvinna i Botkyrka” kombinerar vi alltså affärsmässiga principer med att ta samhällsansvar.

I dag är 25 kvinnor anställda inom ”Qvinna i Botkyrka”. Allt eftersom Botkyrkabyggens avtal med städentreprenörer löper ut, övertar kvinnorna städningen i våra områden. Vår vision är att 100 kvinnor ska vara anställda inom ”Qvinna i Botkyrka” år 2025.

Detta är ett av Botkyrkabyggens bidrag till FN:s Agenda 2030 och mål nummer fem Jämställdhet, och mål tio Minskad ojämlikhet. Jag är övertygad om att även du kan göra något inom ramen för din verksamhet för att öka jämställdhet och ojämlikhet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans!

Text: Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen