Det finns i dag få studier om arbetsvillkoren för anställda i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Nu ska Marta Szebehely och hennes forskargrupp fylla kunskapsluckorna.

Stanna eller gå? Det är frågan många anställda inom vård­ och omsorgsyrken ställer sig med jämna mellanrum. Den fysiska och psykiska belastningen är påfrestande och arbetsbördan upplevs många gånger allt för betungande.

– Under vilka villkor är en anställd beredd att stanna hos en arbetsgivare? Hur mycket orkar man med innan man säger upp sig? frågar sig Marta Szebehely.

Under vilka villkor är en anställd beredd att stanna hos en arbetsgivare? Hur mycket orkar man innan man säger upp sig?

Hon är professor i socialt arbete med inriktning på äldre vid Stockholms universitet och har under många år studerat hur arbetsvillkoren ser ut för anställda inom äldreomsorgen. Där har hon kunnat se tydliga försämringar genom åren. Många hon mött känner sig otillräckliga och vill sluta sina jobb. Orsaken är alltid densamma: dålig arbetsmiljö.

En outforskad yrkesgrupp

Men hur ser det ut för de anställda i verksamheter för personer med funktionsnedsättning? Upplever de samma problem?

– Det finns i dag ganska omfattande forskning om arbetsmiljön inom äldreomsorgen, men nästan ingen om hur det ser ut för den här gruppen. Här ser vi att det finns betydande kunskapsluckor och därför kände vi att det är något som vi vill titta närmare på, förklarar Marta Szebehely.

Marta Szebehely, Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

Tillsammans med sina tre forskarkollegor vid Stockholms universitet ska hon under de kommande tre åren ta reda på hur anställda vid gruppbostäder och dagverksamheter samt personliga assistenter och boendestödjare upplever sin arbetssituation. I studien ska forskargruppen också studera hur chefer inom de olika verksamheterna upplever möjligheten att leda arbetet, stötta personalen och förbättra arbetsmiljön.

– Vi vet att äldreomsorg och insatser för personer med funktionsnedsättningar är verksamheter som behöver mer och mer resurser för att klara framtidens utmaningar. Många anställda upplever att arbetet är tungt. Man är psykiskt och fysiskt trött när arbetsdagen är slut och känner sig otillräcklig. På något sätt måste vi lyckas förändra de förhållanden som råder.

Brett anslag och kombinerade metoder

Forskningsprojektet, som går under namnet Omsorgsyrken på olika arenor: organisation, arbetsinnehåll, relationer och arbetsmiljö, kommer att ha ett brett anslag och ska fånga upp ett brett spektra av frågeställningar.

Forskargruppen kommer använda sig av flera metoder för att få fram sitt resultat. En rikstäckande enkät ska, med hjälp av fackförbundet Kommunal, skickas ut till anställda. Enkäten ska sedan kompletteras med fokusgruppintervjuer och djupintervjuer med utvalda enhetschefer i verksamheter runt om i Sverige.

– Genom en kombination av enkät och intervjuer ska vi belysa arbetsvillkoren i olika yrkesgrupper och under olika organisatoriska villkor, berättar Marta Szebehely.

Resultaten ska sedan jämföras med de resultat som Marta Szebehely och hennes kollegor fått fram vid två tidigare forskningsstudier från 2005 och 2015, då man främst tittade på arbetsmiljön inom äldreomsorgen. I studierna tecknades en mörk bild av arbetsvillkoren. Många anställda upplevde stora problem och många ville sluta sina jobb.

– Vi ville då ta reda på vilka problem som hängde samman med viljan att sluta sitt arbete. Det kommer vi också titta på i den här studien. Vad gör att en person vill stanna kvar och vad gör att man vill säga upp sig?

Spridning av studien viktigt för forskargruppen

Forskargruppen är angelägen om att studien får uppmärksamhet och att resultaten kommer till användning för verksamheter och organisationer. Därför planerar man att ägna en längre tid i slutet av treårsperioden åt att sprida studien. Bland annat kommer Marta Szebehely och hennes kollegor försöka publicera sju vetenskapliga artiklar och en rapport om studien.

– Vi hoppas såklart att vi också ska kunna påverka beslutsfattare, facken – ja, alla dem som faktiskt kan förändra – så att det blir en skillnad för de anställda i framtiden.