Forskare som har fått bidrag genom Forte ska under projektets gång återrapportera till Forte. Vilka rapporter som ska skickas in skiljer sig mellan olika utlysningar och bidragsformer.

Från och med våren 2017 hanteras den ekonomiska och vetenskapliga återrapporteringen via Prisma. Forte skickar information om slutredovisning och lägesrapportering via epost direkt till dig som är bidragsmottagare eller projektledare. Detta gäller både för försenad redovisning och redovisning som har senare rapporteringsdatum.

Information om när du ska rapportera för ditt specifika bidrag hittar du i beslutet från Forte. Om du inte har tillgång till ditt beslut, kontakta oss på forte@forte.se.

Slutlig återrapportering

För slutlig ekonomisk återrapportering efterfrågas redovisning av följande belopp:

 • Utbetalade medel
 • Förbrukade medel
 • Oförbrukade medel
 • Att återbetala

För vetenskaplig slutredovisning efterfrågas följande:

 • Sammanfattning av resultat (svenska) – max 4000 tecken
 • Sammanfattning av resultat (engelska) – max 4000 tecken
 • Publikationer (relevanta för bidraget) – max 4000 tecken
 • Projektdeltagarinformation där följande uppgifter per deltagare fylls i:
  • För- och efternamn
  • Kön
  • Roll
  • Doktorsexamen (ej obligatoriskt)
  • Disputerad inom projektet (ej obligatoriskt)
  • Expertområde
  • Anställningskategori
  • Organisation

Från 2018 kan efterfrågade uppgifter i både vetenskaplig och ekonomisk återrapportering komma att ändras och utökas i formulären.

COFAS

Du som har haft ett bidrag inom COFAS-programmet skall utöver vetenskaplig och ekonomisk rapportering även lämna in en enkät efter projektets slut. Du skickar de ifyllda enkäterna via mail till forte@forte.se.

Här kan du ladda ner mallar för din rapportering:

Lägesrapportering

Under 2017 kommer Forte att begära in dessa rapporter via epost. Information och påminnelser skickas ut separat.

För projektbidrag efterfrågas följande:

Om verksamheten har följt planerna beträffande:

 • Kostnader (ja/nej)
 • Genomförande (ja/nej)
 • Eventuella avvikelser (om nej vad gäller ovanstående, beskriv)

För programstödsbidrag efterfrågas följande:

Särskild epost kommer att skickas ut till projektledare om vad som efterfrågas.