I ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma hittar du information om alla dina pågående bidrag. Där har du också möjlighet att göra förfrågningar om ändringar som gäller dina bidrag. Från och med 2017 hanteras även den ekonomiska och vetenskapliga återrapporteringen via Prisma.

Ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma

Du som har ett pågående bidrag från Forte behöver ett konto i ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma. Information om hur du skapar ett konto i Prisma hittar du under sidan ”Ansökan”.

Du hittar informationen om dina pågående bidrag på sidan ”Bidrag”, under fliken ”Ansökningar och bidrag” i Prisma. Om du inte kan se dina beviljade bidrag i Prisma, läs mer under ”Hantering av bidrag” här nedan.

Hantering av bidrag

I Prisma kan du följa och hantera dina pågående bidrag, bland annat genom olika typer av förfrågningar. Till exempel kan du göra förfrågningar om att förlänga din dispositionstid, byta projektledare och medelsförvaltare, avsluta projektet i förtid eller byta hemvist.

Läs mer om hur du gör förfrågningar i Prisma

Om du inte ser ditt pågående bidrag i Prisma

Kan du inte hitta information om ditt pågående bidrag i Prisma måste du kontakta Prismas support. Skicka med information om vilken e-postadress som du har knutet till ditt konto i Prisma, samt uppgifter om bidragets medelsförvaltare, finansiär och diarienummer. Vi kan då koppla ihop ditt konto med ditt bidrag så att du kan se de på sidan ”Ansökningar och bidrag”.

Återrapportering

Forskare som har fått bidrag genom Forte ska under projektets gång återrapportera till Forte. Vilka rapporter som ska skickas in skiljer sig mellan olika utlysningar och bidragsformer. Information om när du ska rapportera för ditt specifika bidrag hittar du i beslutet från Forte. Om du inte har tillgång till ditt beslut, kontakta oss på forte@forte.se.

Från och med våren 2017 hanteras den ekonomiska och vetenskapliga återrapporteringen via Prisma. Forte skickar information om slutredovisning och lägesrapportering via epost direkt till dig som är bidragsmottagare eller projektledare. Detta gäller både för försenad redovisning och redovisning som har senare rapporteringsdatum.

Läs mer om återrapportering i Prisma under 2017

Slutlig återrapportering

För slutlig ekonomisk återrapportering efterfrågas redovisning av följande belopp:

 • Utbetalade medel
 • Förbrukade medel
 • Oförbrukade medel
 • Att återbetala

För vetenskaplig slutredovisning efterfrågas följande:

 • Sammanfattning av resultat (svenska) – max 4000 tecken
 • Sammanfattning av resultat (engelska) – max 4000 tecken
 • Publikationer (relevanta för bidraget) – max 4000 tecken
 • Projektdeltagarinformation där följande uppgifter per deltagare fylls i:
  • För- och efternamn
  • Kön
  • Roll
  • Doktorsexamen (ej obligatoriskt)
  • Disputerad inom projektet (ej obligatoriskt)
  • Expertområde
  • Anställningskategori
  • Organisation

Från 2018 kan efterfrågade uppgifter i både vetenskaplig och ekonomisk återrapportering komma att ändras och utökas i formulären.

COFAS
Du som har haft ett bidrag inom COFAS-programmet skall utöver vetenskaplig och ekonomisk rapportering även lämna in en enkät efter projektets slut. Du skickar de ifyllda enkäterna via mail till forte@forte.se.

Här kan du ladda ner mallar för din rapportering:

Lägesrapportering

Under 2017 kommer Forte att begära in dessa rapporter via epost. Information och påminnelser skickas ut separat.

För projektbidrag efterfrågas följande:

Om verksamheten har följt planerna beträffande:

 • Kostnader (ja/nej)
 • Genomförande (ja/nej)
 • Eventuella avvikelser (om nej vad gäller ovanstående, beskriv)

För programstödsbidrag efterfrågas följande:

Särskild epost kommer att skickas ut till projektledare om vad som efterfrågas.