En stor del av Fortes forskningsstöd betalas ut inom ramen för vår årliga öppna utlysning. För att säkerställa hög vetenskaplig kvalitet och relevans bedöms ansökningarna av olika beredningsgrupper.

I varje beredningsgrupp finns forskare med bred kompetens inom de områden gruppen handlägger, varav flera från nordiska länder. Företrädare för allmänheten finns också representerade. Grupperna leds av en extern ordförande och en forskningssekreterare från Forte. Beredningsgruppernas inriktning och sammansättning av ledamöter fastställs av Fortes styrelse.

Vi arbetar med forskningsfinansiering inom tre huvudområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Hälsa

Forskningen innefattar studier av förekomst av sjukdomar och vilka faktorer som ökar eller minskar risken för sjukdom och ohälsa. Det ingår även forskning om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, liksom studier kring  rehabilitering och omvårdnad samt hälso- och sjukvårdens processer och system. Beredningsarbetet inom området är indelat i tre inriktningar. Läs mer »

Arbetsliv

En av de stora utmaningarna för framtiden är att bättre förstå den svenska arbetsmarknadens funktionssätt, de risker och möjligheter som finns kopplat till den fysiska och psykiska arbetsmiljön samt organisering och styrning av arbetet för att åstadkomma ett hållbart arbetsliv. Beredningsarbetet inom området är indelat i tre inriktningar. Läs mer »

Välfärd

Sverige har ett väl utbyggt välfärdssystem som står inför ett flertal utmaningar. Forskning behövs för att möta utmaningarna och arbeta för en hög och kontinuerligt förbättrad välfärd. Forskningen inom området berör bland annat sociala relationer inom och mellan olika grupper i samhället, social omsorg samt politikens villkor och sociala förändringar. Beredningsarbetet inom området är indelat i tre inriktningar. Läs mer »