”Folkhälsa är en global fråga som berör såväl individen som samhällen och nationer.” Det säger professor Peter Byass, chef för Forte-centrum för global folkhälsoforskning vid Umeå universitet. Vidare förklarar han att folkhälsa räknas som ett tvärvetenskapligt område på grund av dess starka koppling till både historia, geografi, genus, politik och ekonomi.

Forte-centret grundades 2007 vid enheten för epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet under ledning av professor Stig Wall. Centret växte fram ur ett antal internationella forskningsprojekt och samarbeten som bedrivits vid enheten sedan 1980-talet.

Världen är fortfarande en fundamentalt ojämlik plats. Även när det gäller hur man samlar in och registrerar uppgifter om människors hälsa förekommer stora skillnader och därför är våra kunskaper om fattiga människors hälsa mindre omfattande.

I ett försök att fylla några av dessa kunskapsluckor har man vid Umeå universitet samlat in uppgifter från fältet och utvecklat omfattande databaser. Detta har skett genom långvariga forskningssamarbeten, ofta i samarbete med INDEPTH Network (www.indepth-network.org). Tack vare enhetens doktorandprogram och väletablerade internationella masterprogram i folkhälsovetenskap kan kunnandet inom detta område hela tiden byggas på och spridas över hela världen.

Peter Byass

Peter Byass intar en mycket inkluderande ståndpunkt när han svarar på frågan om vad global folkhälsa är.

– Sverige och Skandinavien är lika mycket en del av världen som alla andra platser! Vi är intresserade av alla människors hälsa, från renskötare i norr till småbönder nere i Afrika – och välbärgade stadsbor runt om i världen.

Nu står centret också inför nya utmaningar. Forskning om hur klimatförändringarna påverkar människors hälsa har tagits upp på agendan. Som ackrediterade deltagare i FN:s ramkonvention för klimatförändringar, UNFCCC (Nations Framework Convention on Climate Change) (www.unfccc.int), samarbetar forskarna i Umeå med politiska beslutsfattare runt om i världen för att ta reda på vilka konsekvenser som klimatförändringarna kan ge för folkhälsan.

Samtidigt bidrar centret med vetenskaplig expertis inom specialiserade områden som fastställande av dödsorsaker och graviditetsrelaterade dödsfall. Detta sker i nära samarbete med internationella organ såsom världshälsoorganisationen WHO (www.who.int).

Centrets produktivitet i form av publicerade artiklar ökar kraftigt från år till år.

– Att vara ett Forte-centrum är mycket viktigt för vårt arbete, förklarar Peter Byass. Det ger oss resurser som vi kan använda på ett katalytiskt sätt för att generera projektfinansiering från externa källor, t.ex. från EU.

Att göra forskningsresultat tillgängliga för andra forskare och beslutsfattare runt om i världen är också en utmaning som centret ställs inför.

– Många institutioner runt om i världen har helt enkelt inte råd med abonnemang som ger tillgång till forskningsresultat som ännu inte gjorts fritt tillgängliga, påpekar Peter Byass. Av den anledningen lanserade centret 2008 en ny ambitiös Open Access-tidskrift, Global Health Action (www.globalhealthaction.net), som nu framgångsrikt har publicerat ett stort urval av alster och som listas i alla större vetenskapliga forskningsregister.

– Vem som helst i världen kan via internet komma åt det vi publicerar helt gratis – vilket är ett enormt framsteg för den globala hälsan, säger Stig Wall som är chefredaktör för tidskriften.

Forte-centrum för global folkhälsoforskning i Umeå går en spännande framtid till mötes. Genom djupgående forskning bidrar de med kunskap om grundläggande frågor som rör människors liv och hälsa runt om i världen.

Allmän information om centrets arbete finns på www.globalhealthresearch.net. Specifika frågor kan skickas till global.health@epiph.umu.se.

Anslag till Forte-centrum: 5,5 miljoner kronor per år