Varför blir vi sjuka av stress, och hur behandlar och förebygger man sådan sjukdom? Torbjörn Åkerstedt och hans kolleger på Stockholm Stress Center får ett tioårigt stöd från Forte för att söka svaret på frågor som dessa. Med så långsiktig finansiering ökar möjligheterna att tussa ihop forskare till riktigt spännande samarbeten, säger han.

Stressrelaterad sjukdom är ett av vår tids stora folkhälsoproblem och en enorm kostnad i sjukförsäkringssystemet. På Stockholm Stress Center jobbar forskare från olika discipliner för att tvärvetenskapligt söka svaren på de grundläggande frågorna om stress och sjukdom: Vad är det egentligen som händer när vi blir sjuka av stress? Vilka behandlingar är effektiva för den som blivit sjuk? Och inte minst: hur kan man arbeta förebyggande, så att fler förblir friska?

Torbjörn Åkerstedt

– Stressforskningen har ofta tittat på en liten del av problemet i taget, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stockholms universitet och föreståndare för Stockholm Stress Center. Vi vill föra ihop de här aspekterna för att få en bättre bild av helheten, därför samlar centret psykologer, sociologer, neurologer, neurofysiologer, immunologer, arbetsmedicinare med flera som samarbetar om de här frågorna.

Stockholm Stress Center, som bildades i slutet av 2009, grundfinansieras av ett tioårigt stöd från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, på sammanlagt 50 miljoner kronor.

– Den kanske viktigaste fördelen med ett så långsiktigt stöd är att det skapar helt andra möjligheter att inleda nya samarbeten, säger Torbjörn Åkerstedt. Som forskare träffar man ofta kolleger från andra organisationer och konstaterar att ”vi borde göra något ihop”, men för det mesta faller det på praktiska omständigheter – det är sällan båda parter har tid och pengar samtidigt. Men det här stödet gör det möjligt att tussa ihop ett antal personer som borde samarbeta, och det blir ofta väldigt spännande. När vi kan kombinera immunologi med arbetspsykologernas eller företagshälsovårdens arbete, till exempel – det är oftast i sådana tvärvetenskapliga korsningar som de stora lyften i forskningen sker.

Plötsligt ser man nya mönster och samband när man för ihop forskning från olika discipliner, förklarar han. Till exempel att stress, trötthet och sjukdomskänsla är direkt kopplade till varandra via kroppens signalsystem.

– Stress aktiverar immunsystemet, och signalsubstanser från den inflammatoriska delen av immunsystemet ger även kraftig trötthet, säger Torbjörn Åkerstedt. Dessa ämnen är också signalsubstanser i hjärnan som reglerar sömn och sömnbehov. Och vi har redan resultat från flera studier som visar att trötthet är den allra viktigaste faktorn för subjektiv hälsa – alltså hur friska eller sjuka vi känner oss en viss dag. Plötsligt faller bitarna på plats, tycker vi. Vi ser ett komplex där stress tycks leda till störd sömn och ökad fysiologisk aktivering som i sin tur leder till trötthet som leder till sjukdomskänsla, som leder till att man söker vård.

Bland de första nya forskningsprojekt som dragits igång inom ramen för Stockholm Stress Center finns flera studier om så kallat gränslöst arbete, det vill säga fenomenet att mobiltelefoni och internet suddat ut den tidigare klara skiljelinjen mellan arbete och fritid.

– Vi tror att det gränslösa samhället är huvudorsaken till de ökningar i stress som vi sett under 90- och 00-talen, säger Torbjörn Åkerstedt.

Centret är också igång med flera studier om sambandet mellan sömn och stress.

– Trots att återhämtning är en så viktig del i stressteorin är stressforskningens bild av återhämtning inte särskilt nyanserad, säger Åkerstedt. Därför är vi väldigt intresserade av att titta mer på sömnens roll i det här, och vad det är i återhämtningen som gör att man blir återhämtad. Det är en av de viktiga frågor vi vill besvara under de här tio åren.

Text och foto: Anders Nilsson

Anslag till Forte-centrum: 5 miljoner kronor per år.

Ytterligare information: www.stockholmstresscenter.se