Hur mycket styr ojämlika livsvillkor i barndomen det liv vi får som vuxna och hjälper politiska reformer mot de orättvisor man kan se? Det är några av de stora frågorna för forskarna på Institutet för social forskning, SOFI, vid Stockholms universitet, som sedan fyra år tillbaka också är utsett till Forte-centrum. Flera intressanta resultat har nu presenterats, som bland annat gäller familjebakgrundens betydelse för barns kriminalitet, utbildning och inkomst som vuxna.

Forskningen som ryms inom ramen för anslaget till Forte-centrum handlar om att förstärka den forskning som sedan tidigare bedrivs inom ramen för Sofi, med betoning på ”Social Change and Inequality across the Life Course: Sweden in Comparative Perspective”.

Det innebär att Professor Anders Björklund och de andra forskarna på SOFI befinner sig mitt i den politiska hetluften med sina studier om hur ojämlikhet och sociala förändringar påverkar människors liv i olika åldrar och om politiska reformer kan ge människor bättre livschanser.

En av de studier som nyligen har presenterats handlar om friskolereformen. Helena Holmlund och Anders Böhlmark på SOFI visar att införandet av friskolor har lett till större segregation. Det finns en tydlig social snedrekrytering till de populära och framgångsrika skolorna och mest rättvist vore egentligen att lotta ut platserna, menar de.

Samtidigt har skolan blivit bättre på att utjämna sociala skillnader mellan eleverna. Familjebakgrunden påverkar inte längre lika mycket det betyg barnen får i matematik och engelska.

Anders Björklund

– I ett annat projekt har vi följt upp den tes som tidigare fanns, att hälsan påverkas negativt i ett bostadsområde där det finns en stor ojämlikhet i inkomsterna, säger Anders Björklund. Vi har inte sett sådana skillnader. Stor spridning i inkomsterna leder inte till sämre hälsa bland de boende i området.

Många av studierna på SOFI utgår från databaser där man följer människor över en längre period i livet. En av databaserna är den så kallade levnadsnivåundersökningen, där ett representativt urval av personer med jämna mellanrum berättar om sina faktiska levnadsförhållanden.

Utnämningen till Forte-centrum har gjort att SOFI har kunnat göra ytterligare en levnadsnivåundersökning, som presenteras inom kort.

– Där följer vi bland annat upp 2000 års studie, där vi även intervjuade barnen om hur de själva upplevde bland annat sin hälsa, säger Anders Björklund. Om tio år befinner sig dessa barn ute på arbetsmarknaden. Det ger oss helt nya möjligheter att studera sambanden mellan hälsa i tidiga år och hur det går för barnen senare i livet. Svaren ger bland annat begrepp som barnfattigdom ett innehåll.

Flera studier på SOFI undersöker hur politiska reformer och levnadsnivån för föräldragenerationen påverkar hur barnen får det. Leder satsningar på utbildning för föräldrarna till exempel till att också barnen skaffar sig en högre utbildning? Får barnen högre inkomster om föräldrarna tjänar bra?

– Vi ser att mycket är svårt att påverka genom politiska reformer och det är nog lite politiskt tabu, säger Anders Björklund. Om föräldrarna får ett års längre utbildning leder det till exempel bara till att barnens utbildning ökar med 0,3 år. Vi ser att det bland annat är olika sorters biologiska faktorer som påverkar, bland annat hur barnet och mamman mådde under graviditeten och vilken födelsevikt barnet hade.

Motsvarande siffror gäller också ekonomiska förhållanden, menar han. Om föräldra-gruppens inkomster ökar med tio procent påverkas bara barnens inkomster som vuxna med cirka 0,3 procent.

– Ett undantag är barn till föräldrar med riktigt höga inkomster, säger Anders Björklund, de tjänar själva bra. Men det beror inte på att de är smartare eller har högre utbildning. De har framför allt ärvt kapitalinkomster. Sverige har varit generöst mot dynastierna.

Utnämningen till Forte-centrum har inneburit en större frihet i forskningen, menar han. Det internationella samarbetet har ökat och SOFI har fått större möjligheter att engagera duktiga forskare som precis har doktorerat och har spännande idéer de vill utveckla.

Text: Sara Bergqvist Månsson

Anslag till Forte-centrum: 5,5 miljoner kronor per år.

Ytterligare information: anders@sofi.su.se, www.sofi.su.se