REMESO är namnet på det nya Forte-centrumet vid Linköpings universitet. Där kommer en forskargrupp under ledning av professor Carl-Ulrik Schierup studera migration och integrationsfrågor i förhållande till arbetsmarknadens och välfärdsstatens omvandling. Hur påverkas till exempel möjligheten att få jobb och utbildning av det faktum att man har invandrat till Sverige, det vill säga den etniska bakgrunden?

Frågorna är inte nya på universitetet. Sedan år 2000 har Tema Etnicitet byggt upp en forskarmiljö med stöd av resurser från bland annat Forte, Arbetslivsinstitutet och Norrköpings kommun, och det nya centrumet vidareutvecklar nu temat.

Forskarna vid REMESO – eller ”Centre of Excellence for Research on Migration, Economy and Society” som det formellt heter – kommer att studera frågorna utifrån tre sammanlänkade perspektiv och i samarbete med forskare i andra länder.

Carl-Ulrik Schierup

– Vi ser för det första på förändringar av arbetsmarknadens struktur och organisation i relation till migration och levnadsvillkor för människor med invandrarbakgrund, säger Carl-Ulrik Schierup. Vi undersöker betydelsen av en ny arbetsorganisation inom privat och offentlig verksamhet.

Outsourcing kan till exempel medföra många led från beställare till utförare, menar han. Ett byggföretag kanske får ett kontrakt för att sanera asbest i en fastighet och anlitar en underleverantör som låter avtalet gå vidare i flera led. Till slut kanske jobbet utförs för en låg ersättning av invandrade utan arbetstillstånd, löneavtal och skyddsutrustning.

Forskarna vid REMESO kommer att kartlägga och följa processerna inom byggsektorn och hushållsnära tjänster och se vad förändringarna innebär för migranter, både när det gäller ekonomin, arbetsvillkoren och livsförhållandena i övrigt.

Det andra perspektivet är att se hur arbetsmarknadens parter, myndigheter och frivilligorganisationer följer upp och förhåller sig till deklarationer om normer som handlar om arbetsvillkor, rasism och diskriminering som de har formulerats av FN, ILO OECD och EU.

Det tredje perspektivet handlar om strategier för ”hållbar utveckling och medborgerliga villkor”, det vill säga hur man i praktiken kan arbeta för att inkludera migranter  i utbildningsväsendet och på arbetsmarknaden.

– Vi arbetar dessutom på att bygga upp en nationell och internationell forskarskola och avsätter en betydande pott till gästforskare, säger Carl-Ulrik Schierup.

Text: Sara Bergqvist Månsson

Anslag till Forte-centrum: 5 miljoner kronor per år.

Ytterligare information: carl-ulrik.schierup@isv.liu.se, www.isv.liu.se/remeso/