– Vi är intresserade av vad som bestämmer folkhälsan i ett land och varför hälsan för olika grupper i samhället utvecklas olika.

Så sammanfattar professor Denny Vågerö vid CHESS, Centre for Health Equity Studies vid Stockholms universitet/Karolinska institutet, den tvärvetenskapliga forskarmiljön som nu har utnämnts att vara ett Forte-centrum under de kommande åren. (Denny Vågerö är numera pensionerad. Han har efterträtts som föreståndare av professor Olle Lundberg.)

– Vi kommer att arbeta inom ramen för CHESS och utifrån minst två olika forskningslinjer, säger han.

Den ena handlar om att se på en människas hälsa utifrån ett livsperspektiv. Hälsotillståndet i vuxen ålder är enligt det synsättet en effekt av hur en människa har levt tidigare när det gäller miljöfaktorer, sociala förhållanden och även genetiska förutsättningar.

– Vi tittar mycket på förhållanden tidigt i livet, fostermiljöns och familjens betydelse, barns hälsa, utveckling och skolframgångar. Barn som inte växer optimalt i moderlivet eller utsätts för konflikter i hemmet riskerar till exempel att få högt blodtryck i vuxen ålder. Det finns med andra ord en tydlig koppling mellan tidiga faktorer och hälsa senare i livet. Den linjen ska vi utveckla nu bland annat utifrån en studie av personer födda 1915 till 1929 i Uppsala och deras barn och barnbarn. Vi ska alltså följa upp hälsan för tre generationer.

– En annan forskningslinje som vi ska utveckla handlar om kontextuella inflytanden, det vill säga hur en människas hälsa påverkas av sociala sammanhang, till exempel i skolan eller i ett bostadsområde. Vi har också dragit igång ett internationellt projekt där vi tittar på hur den nordiska politiken har påverkat folkhälsan i de olika länderna. En första rapport visar klara kopplingar mellan politiska reformer som barnbidrag och att både kvinnor och män har möjlighet att arbeta, och att barnfattigdomen är väldigt låg.

CHESS har funnits sedan 2001 och är likaägt av Karolinska institutet i Stockholm och Stockholms universitet. På CHESS arbetar 25 forskare och forskarstuderande med bakgrund i medicin, psykologi och sociologi.

En viktig uppgift och förutsättning för de studier som görs är att vårda befintliga databaser och konstruera nya.

Text: Sara Bergqvist Månsson

Anslag till Forte-centrum: 5,5 miljoner kronor per år.

Ytterligare information: olle.lundberg@chess.su.se, www.chess.su.se