CASE sätter åldrandet i fokus

Är du äldre och orolig för att falla i ditt hem? Då är den egna upplevelsen faktiskt en bättre varningsklocka för om du riskerar att falla än exempelvis antalet trösklar eller andra nivåskillnader mellan sängen och brevlådan. Det är ett av många användbara forskningsresultat som Forte-centrumet CASE vid Lunds universitet bidragit med sedan starten den 1 juli 2007.

Minst hälften av Sveriges kommuner ska inom tio år ha dragit nytta av satsningen på att studera äldre och deras vardagsmiljöer. Denna målsättning var central när CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) bildades 2007 i Lund. Ett mål som nu är på väg att uppfyllas. Redan i halvtid har en tredjedel, cirka 100 av 290 kommuner, i någon form haft användning av forskningen vid CASE.

Susanne Iwarsson

– Det handlar exempelvis om att hjälpa till för att skapa miljöer som fungerar för äldre, där de kan ta sig fram i trafiken, in och ut ur bostaden, och få möjlighet att upprätthålla sitt sociala nätverk, säger professor Susanne Iwarsson som är föreståndare för CASE.

Centrumet har en tvärvetenskaplig profil och studierna spänner från hälsovetenskap och rehabiliteringsmedicin till socialt arbete, trafikplanering och arkitektur. Det kan handla om hur äldre påverkas av omflyttning mellan olika boenden, att låta äldre definiera trafikhinder i de egna kvarteren eller att utveckla metoder för att analysera olika boendemiljöers tillgänglighet.

Sedan starten har forskarna vid centrumet publicerat cirka 120 vetenskapliga originalartiklar.

Forskningen vid CASE betonar vikten av äldres, och olika brukarorganisationers, erfarenheter. Under 2010 knöts därför ett brukarråd till centrumet för att stärka kunskapsutbytet och förmedlingen av forskningsresultat till användarna. Ett konkret resultat är att brukarrådet arrangerade den första CASE-dagen, i augusti 2011, där många beslutsfattare, forskare och representanter för olika äldre- och handikapporganisationer kunde mötas. Tanken är att evenemanget ska bli återkommande.

Efterhand har forskningen inriktats mot fyra huvudteman: Det hälsosamma åldrandet, Åldrande och boende, Åldrande och offentliga miljöer samt Att åldras med funktionshinder. Det sista temat är frukten av ett fördjupat samarbete med rehabiliteringsmedicin och neurologi. En fruktbar allians har även inletts med MultiPark, ett av Vetenskapsrådets strategiska forskningsområden med inriktning mot Parkinsons sjukdom. Här ansvarar forskare vid CASE för studier som ska leda till att inte enbart basala sjukdomsmekanismer utan även sjukdomens konsekvenser i vardagen kan påverkas.

Forskarna är också engagerade i flera projekt utomlands. Till exempel startades nyligen ett stort projekt i Finland med fokus på äldres mobilitet utanför hemmet. Genom det så kallade FUTURAGE-projektet har CASE också deltagit i utformningen av den framtida europeiska forskningspolitiken.

– Vi vill vara en stark positiv kraft, både nationellt och internationellt, när det gäller att bidra till miljöer som stödjer våra äldre till ett aktivare och hälsosammare liv, slår Susanne Iwarsson fast.

Förutom forskning av hög kvalitet med en egen och internationellt uppmärksammad profil bygger CASE även upp en nationell plattform för forskarutbildning tillsammans med Forte-centret ARC (Aging Research Center) vid Karolinska institutet i Stockholm.

CASE leds av professorerna Susanne Iwarsson vid medicinska fakulteten och Agneta Ståhl vid Lunds tekniska högskola. Samhällsvetenskapliga fakulteten deltar också i verksamheten. Ett 40-tal forskare och doktorander är knutna till centrumet, varav flera är gästforskare från andra länder.

Anslag till Forte-centrumet: 5 miljoner kronor per år (2007–2016).
Anslag till forskarskolan: 1 miljon kronor per år (2008–2012).
Anslag till internationellt samarbete: 750 000 kronor.

Ytterligare information: susanne.iwarsson@med.lu.se, www.med.lu.se/case