Regeringen kan via remisser be myndigheter, organisationer och andra remissinstanser att yttra sig över ett förslag. Här publicerar vi ett urval av Fortes remissvar från de senaste åren.

Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle. Besvarad 2017-04-28

En ny organisation för etikprövning av forskning (DS 2016:46). Besvarad 2017-03-17

Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Besvarad 2017-03-06

Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62). Besvarad 2017-02-20

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41). Besvarad 2016-10-11

Justerad indikator för vetenskaplig produktion och citeringar. Besvarad 2016-10-05

Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet. Besvarad 2016-06-23

Trygghet och-attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29). Besvarad 2016-06-17

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (Ds 2016:8). Besvarad 2016-05-31

Effektiv vård (SOU 2016:2). Besvarad 2016-05-27

Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104). Besvarad 2016-04-27

Bostäder att bo kvar i – Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer (SOU 2015:85). Besvarad 2016-02-29

Förebyggande och behandling av spelmissbruk (DS 2015:48). Besvarad 2016-01-22

Rapport ”Research quality evaluation in Sweden – FOKUS”. Besvarad 2016-01-11

Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (SOU 2015:56). Besvarad 2015-12-21

Myndighetsdatalag (SOU 2015:39). Besvarad 2015-11-20

Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32). Besvarad 2015-10-16

Systematiska jämförelser – för lärande i staten (SOU 2015:36). Besvarad 2015-08-28

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). Besvarad 2015-08-17

Utredningen om Matchningsanställningar (A 2014:D). Besvarad 2015-06-29

För kvalitet – Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17). Besvarad 2015-06-18

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16). Näringsdepartements dnr N2015/2421/IF. Besvarad 2015-06-08

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7). Besvarad 2015-06-02

Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel. Besvarad 2015-05-18

Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45). Besvarad 2015-01-28